ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

โปรดเลือกข้อที่สะท้อนสถานภาพจริงของกิจการท่าน(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

1

ข้อมูลผู้รับบริการ(ชื่อผู้ที่รับบริการและเป็นผู้ที่จะนำไปจัดเก็บผลการประเมิน)

1.1ข้อมูลผู้รับบริการ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.2ที่อยู่ที่ติดต่อได้
1.3ระดับการศึกษา
1.4สถานภาพหรืออาชีพในปัจจุบัน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
1.5วัตถุประสงค์ที่เข้ารับบริการปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาธุรกิจในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

2

ข้อมูลสถานประกอบการ

2.1ข้อมูลสถานประกอบการ
ที่อยู่ของสถานประกอบการ
2.2ลักษณะธุรกิจ
2.3ทุนจดทะเบียน
บาท
ไทย ร้อยละ
ต่างชาติ ร้อยละ
บาทต่อปี
2.4บุคลากร
คน
คน
2.5การผลิต
คิดเป็นร้อยละ
ของกำลังการผลิต
บาทต่อปี
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
2.6ยอดขาย
บาทต่อปี
ร้อยละ
ร้อยละ
บาทต่อปี
2.7มาตรฐาน