โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

SMEs และผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

2,000 กิจการ

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น

 • อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และปศุสัตว์
 • อุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
 • อุตสาหกรรมหนัง ฟอกหนัง
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมยาง น้ำยาง แปรรูผลิตภัณฑ์ยาง
 • อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งพิมพ์
 • บรรจุภัณฑ์จาก ไม้ กระดาษ
 • อุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมปาล์ม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์ม

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

เป็นวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผลผลิต

วิสาหกิจ 2,000 กิจการ บุคลากร 4,000 ราย ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85

ผลลัพธ์

ร้อยละ 65 ของวิสาหกิจ
มีผลิตภาพ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ผลกระทบ

เกษตรกร สามารถจำหน่ายผลผลิตการเกษตรให้วิสาหกิจในการแปรรูปได้

จำนวน 14,300 ราย